Vesttec

Header

Content

Product

Noshit Microvask

kr 1.946,25kr 9.646,25 (kr 1.557,00 eks. mva - kr 7.717,00 eks. mva)

Sterk microemulsjon egnet for vask av biler, lastebiler og anleggsmaskiner. Leveres i 25 og 210 litersfat.

Garanti: 1 Year

Vipps

Produktbeskrivelse

Utvendig vask av biler, busser, maskiner etc. samt rengjøring av motorer, smøregrav og verkstedgulv.

 

Bruksveiledning

Påfør blanding med lavtrykk eller skumpålegger.

La produktet virke i 1-5 minutter før skylling med vann nedenfra og opp.

Ved sterkt forurenet kjøretøy som trailere, vogntog og biler mm, anbefales blandingen å få virke i 10 til 15 minutter før avspyling med vann.

Unngå at produktet tørker inn på lakkerte eller malte overflater.

Ved gammel oksidert lakk kan skjolder forekomme. Gjør en test på mindre synlige områder.

 

Dosering

Fra 1:1 vinterstid til 1:50 med vann alt etter skittenhetsgrad.

 

Oppbevaring

Oppbevares i lukket emballasje og frostfritt.

 

Forpakning

25 L / 210L / 1000L

 

Innhold:

2-AMINOETANOL, (R)-P-MENTA-1,8-DIEN, ETOKSYLERT FETTALKOHOL

 

FARE. GIR ALVORLIGE ETSESKADER PÅ HUD OG ØYNE. KAN UTLØSE EN
ALLERGISK HUDREAKSJON. SKADELIG, MED LANGTIDSVIRKNING, FOR LIV I VANN.
DERSOM DET ER NØDVENDIG MED LEGEHJELP, HA PRODUKTETS BEHOLDER
ELLER ETIKETT FOR HÅNDEN. OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN. BENYTT
VERNEHANSKER/VERNEKLÆR/VERNEBRILLER/ANSIKTSSKJERM. VED SVELGING:
SKYLL MUNNEN. IKKE FRAMKALL BREKNING. VED HUDKONTAKT (ELLER HÅRET):
TILSØLTE KLÆR MÅ FJERNES STRAKS. SKYLL/DUSJ HUDEN MED VANN. VED
KONTAKT MED ØYNE: SKYLL FORSIKTIG MED VANN I FLERE MINUTTER. FJERN
EVENTUELLE KONTAKTLINSER DERSOM DETTE ENKELT LAR SEG GJØRE.
FORTSETT SKYLLINGEN. SØK LEGEHJELP UMIDDELBART.

Microvask

Widgets

BESØK OSS

noshit.no
Vestec as

Møllevegen 1A

4353 KLEPP STASJON

ANDRE KANALER

Du finner NOSHIT også i sosiale medier

  • facebook
  • twitter
  • youtube
Go to top page