Vesttec

Header

Content

Product

NOSHIT Desinfisering Etanol 85% 25 L

kr 2.750,00 (kr 2.200,00 eks. mva)

Desinfisering med etanol 85% er en veldig effektiv måte å desinfisere på.

 

Garanti: 1 Year

Kjøp nå med

Produktbeskrivelse

Desinfiseringsmiddel og antibakteriell behandling.

Klar til bruk NOSHIT overflatedesinfeksjon på 25 liters kanne. Dreper og inaktiverer effektivt bakterier, ulike virus og sopp og brukes til desinfeksjon av alle overflater og utstyr.

Krever ingen etterskylling og er godt egnet til overflater som kommer i kontakt med næringsmidler. Brukes på profesjonelle kjøkken, næringsmiddelindustri, helsetjeneste, i institusjoner med flere.

Etanol er mindre irriterende for hud, øyne og slimhinner enn isopropanol og kan derfor være å foretrekke som hovedkomponent i hånddesinfeksjonsmidler, med alkoholkonsentrasjon mellom 70-90 prosent v/v.

Effektiv antibacterielt middel.

 

Brukerveiledning

  • Etanol sprayes på området som skal desinfiseres.
  • Etanol fordamper av seg selv i løpet av kort tid (2-5 sekunder).
  • Unngå direkte sprøyting i ansikt (øyne, munn, nese og svelg).
  • Direkte hudkontakt kan være moderat irriterende og kan gi hudavfetting.
  • Tilsatt glyserin demper irritasjon (kan leveres på forespørsel)

 

INNHOLD: Etanol

Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket. Bruk elektrisk materiell / ventilasjonsmateriell / belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert.

 

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Benytt vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsvern. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

 

Dette produktet selges også i større volum ta kontakt for info. 

 

 

 

Sikkerhetsdatablad

Etanol 85 %

Widgets

BESØK OSS

noshit.no
Vestec as

Møllevegen 1A

4353 KLEPP STASJON

ANDRE KANALER

Du finner NOSHIT også i sosiale medier

  • facebook
  • twitter
  • youtube
Go to top page